Πανελλήνιο 8ball Πάτρα.

Εσωτερικό Συλλόγου – Εις μνήμη Βακαλόπουλου Γιώργου

Απονομές Πανελλήνιου Αμερικάνικου – Κρήτη ΠΕΦΙΜ Ηρακλείου

Παγκόσμιο Κέρκυρα – 1998

Πανευρωπαϊκό Ομάδων – 1996

Παγκόσμιο 1996

Πανελλήνιο Carde 47/2 – 1990

3η Κατηγορία Ελεύθερου – 1988

8/8